Menu

Rejestracja lekarza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Alivię Fundację Onkologiczną z siedzibą przy ul. Niedźwiedzia 4c, 02-737 Warszawa w celu prowadzenia konta na portalu umożliwiającego m.in. publikację komentarzy do opinii użytkowników. Może Pan/i w każdej chwili wycofać zgodę kierując informację na adres daneosobowe@alivia.org.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna ALIVIA z siedzibą przy ul. Niedźwiedziej 4c, 02-737 Warszawa („Administrator”).
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania przez Fundację Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@alivia.org.pl.
Państwa dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych baz danych i rejestrów publicznych bądź ze stron internetowych placówek, z którymi Państwo współpracujecie.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym przez Fundację serwisem na rzecz pacjentów onkologicznych w Polsce pod adresem https://onkomapa.pl/. Przetwarzanie danych przez Fundację odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego przez Fundację, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2020.2167 t.j. z dnia 2020.12.04), a także statutem Fundacji.
Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, tytuł naukowy, specjalność, miejsce wykonywania pracy.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
- użytkownicy serwisu https://onkomapa.pl,
- upoważniony personel Administratora,
- podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi informatyczne i hostingowe, działające wyłącznie na zlecenie Administratora, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez Fundację serwisu pod adresem https://onkomapa.pl/ bądź do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
Przysługuje Państwu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.